Lad arbejdspladserne
selv finde ud af det
Der er tolv forslag om, hvordan borgerens medvær i det nære demokrati på arbejdspladserne skal være.  Det særegne ved dem alle er, at ingen af dem udspringer af borgerens medvær, af nærdemokratiet.  De er alle opfundet og bragt på torvet af partier eller organisationer.
Når det gælder borgerens medvær i nærdemokratiet, bør politikerne glimre ved deres fravær længst muligt. Men den indflydelse, det enkelte menneske gennem økonomisk demokrati skal have i fremtiden, er nu ved at blive sat i ramme af partier og organisationer.  Uden at man har spurgt folk, hvordan de ønsker medværet udformet.
Det er dræbende for ethvert skridt frem mod og enhver folkelig deltagelse i et udvidet økonomisk demokrati, at organisationerne og partierne mener at kunne fastsætte nærdemokratiets regler fra oven.
Nærdemokratiet får den dårligst tænkelige start ved at være et lovdiktat.  Jeg mener, at der stadig er mulighed for at hindre et sammenkog af de tolv forslag til demokratisk suppe-servering med partiernes og organisationernes slev.
I udviklingen af Danmark som et demokrati er vi foran.  En række lande, vi kan sammenligne med, vil være længe undervejs.  Vi har derfor tid og råd til at standse gennemførelsen af de tolv forslag og sætte et egentligt medvær for den enkelte i stedet.
Vejen må selvsagt være, at vi overlader det til ledere og medarbejdere på virksomhed for virksomhed selv at forsøge sig frem til den form for økonomisk demokrati, de kan blive enige om.  Når der huj-hej kan laves tolv forslag, så findes der selvfølgelig mange andre løsninger end dem, organisationerne og partierne har kunnet finde frem til.
Det længste, Folketinget bør gå med hensyn til økonomisk demokrati, er efter min mening at lave en lovramme, der fastsætter bund og loft for en gennemgribende folkelig forsøgsvirksomhed efter arbejdspladsernes eget ønske.
Der skal selvsagt være en bund.  Ingen kan være i tvivl om, at et mindstemål af medvær må sikres medarbejderen.  Folketinget fastsætter altså en bundgrænse, men også et loft, som sætter grænsen for, hvor vidt økonomisk demokrati efter Folketingets mening bør føres i første omgang under forsøget.
Men ud over denne ramme skal Folketing og organisationer holde fingrene væk.  Så går virksomhederne i gang med en forsøgsvirksomhed, der nogle steder vil slå fejl, andre steder være for snæver, men som til sidst, efter femten-tyve års forsøg, langsomt leder frem til en praksis, som udspringer af samarbejdet på den enkelte virksomhed, og som er påvirket af de erfaringer, der er gjort under forsøget.   Først da dukker Folketinget påny op i billedet.  Nu er det tid at gøre den folkelige erfaring, der er vundet, til lov.
Det, organisationerne og partierne nu er ved at foretage sig, er et folkefjernt indgreb i borgerens medvær, endnu før det er blevet virkelighed.
Der kan udmærket tænkes virksomhedsledere, som ønsker at gå videre med nærdemokrati og økonomisk demokrati, end partierne og organisationerne har fantasi til at forestille sig.  Og der kan være kredse af arbejdere, som ønsker en langsommere udvikling end arbejdere på andre arbejdspladser.
Er det alvor med nærdemokrati, med medvær, så afgøres det økonomiske samvirke mellem virksomheder og medarbejdere ikke ved en flertals-afstemning eller et bredt forlig i Folketinget.  Det afgøres l et samspil mellem grupperne på en virksomhed.
Det ærgrer mig, at partierne, også mit eget, straks skal have et færdigsyet forslag om økonomisk demokrati, fordi emnet dukker op i eet parti.  Det landsomfattende politiske demokrati har vi ikke vundet gennem vedtagelser fra oven, men gennem en folkelig medleven i dets udvikling.  Heller ikke økonomisk demokrati kan presses ned over et folk fra organisationer og partier. Netop i det nære demokrati, i borgerens medvær, måles organisationsmandens og politikerens respekt for egentligt folkestyre ved deres vilje til fravær og vilje til at give lokale forsøg den fulde frihed.
© Poul Erik Søe Herning-Bladet 6. Juni 1971.

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside