Nyrup kan ikke længere
tie om Randers-sagen

Nogen af os husker det fra trediverne, fyrrerne og halvtredserne. Vore fædre gik til kontrol. Det var socialdemokraterne i arbejdsløsheds-kasserne, der stod for kontrollen. Men mange fædre kom ikke hjem og fortalte familien om de gode socialdemokrater. Der voksede i dem et had, der først var undertrykt, siden blev mer og mer vildt.

Først blev der talt stille om pamperi, som for os børn var et ukendt fremmedord. Så overtog et endnu stærkere ord, korruption.  Og langsomt blev vi indviet i en samfunds-indretning, hvor det handlede om at have partibogen i orden, og hvor det at være socialdemokrat kunne medføre særlige fordele.

Derfor nikker vi genkendende, når ikke-socialdemokratiske byrådsmedlemmer i Randers nu fortæller om, at byens ledelse har været indrettet sådan, at det har været til fordel for socialdemokrater at være socialdemokrater. En undersøgelse af forholdene i Randers kommune har afsløret, at socialdemokrater har fået bedre fratrædelses-ordninger end andre, ifølge oplysningerne op til seks gange så gode ordninger. Og ordningerne har ikke været lovlige.

Aviserne kan ud fra undersøgelsen af Randers kommune fortælle, at ud af 136 sager har de 130 været fejlbehandlet. Ikke at alle sagerne handler om at give særfordele til socialdemokrater, men det ses, at det i hvert fald ikke har været til skade at have partibogen i orden - for nu at sige det mer på vestjysk end østjysk.

Randers byråd har selv villet klare sagerne og har fyret top-embedsmænd som følge af afsløringerne. Den socialdemokratiske borgmester er indtil dette øjeblik ikke blevet stillet over for et krav om at gå af - i hvert fald ikke fra sine egne socialdemokrater. Og formanden for Randers-kredsens socialdemokrater mener, at den politiske del af de mange sager i Randers er forbi.

Den tankegang forudsætter, at borgmesteren i Randers ikke har været vidende om de mange fejl, og at det på enhver måde har været skjult og utænkeligt for ham, at der er givet særfordele til socialdemokrater. Vi, der er uden for den snævre kreds af socialdemokratiske vedtagelses-folk i Randers, har ingen mulighed for at skønne om borgmesterens rolle i sagen.

Men da der helt åbenbart er tale om ulovligheder, bør sagerne i Randers ikke slutte med en politisk frifindelse, vedtaget i socialdemokraternes egen kreds. Den hidtidige undersøgelse  bør følges op af en politi-sag, hvori også de politisk ansvarlige bliver inddraget, hvis ulovlighederne har et omfang, der kan medføre retsansvar for folkevalgte.

Borgmesteren i Randers ser sig selv også som kontrollerende myndighed. Sådan har han udtalt om sig selv i sammenhæng med den ulovlige forvaltning. Netop i den rolle må han vel tydeligt nok have svigtet. Borgmesteren burde derfor, da de mange fejl blev åbenbaret, have taget sin borgmester-kæde af, indtil det var klarlagt, om han som kontrollerende myndighed har gjort, hvad man kunne vente af ham i den rolle.

Man kunne have ventet, at de øvrige socialdemokrater i byrådet ville rådgive borgmesteren om at træde tilbage, i hvert fald indtil det er klarlagt, om han som parti i den daglige forvaltning i kommunen har del i ansvaret for fejlene eller været vidende om fejlene.

Man kunne have ventet, at den socialdemokratiske kreds-formand og ledelsen i øvrigt blandt byens socialdemokrater på lignende vis ville have opfordret borgmesteren til at udvide undersøgelsen til også at omfatte de politisk valgte, blandt dem først og fremmest borgmesteren selv.

Det er ikke sket indtil nu. Og dermed er vi i en stilling, som politiske partier før har bragt sig selv ud i. Det er nu socialdemokratiet som landsparti, der nødvendigvis må gøre op med sig selv, om sagen i Randers kan slutte med fyringer af to top-embedsmænd. Og det kan ikke være andre end Poul Nyrup Rasmussen, der ved en åben tilkendegivelse fortæller det danske vælgerfolk, om han finder fremgangsmåden ved Randers-sagens foreløbige slutning godtagelig.

Selvsagt er det ikke som statsminister, Poul Nyrup Rasmussen skal udtale sig, da han som statsminister kun har een pligt, nemlig at værne det kommunale selvstyre, herunder retten til for Randers byråd selv at afgøre følgerne af de mange fejl-sager og de fordele, der klart er givet til socialdemokrater i kommunens tjeneste. Men Poul Nyrup Rasmussen kan som leder af socialdemokratiet ikke længere undslå sig for at udtale sig om sagen og den stedlige stræben efter at slutte opgøret med fejltagelserne på embedsmands-plan.

Det må siges rent ud til Poul Nyrup Rasmussen, at afsløringerne af socialdemokratisk nævenyttighed i det seneste år kræver en stillingtagen netop fra partiets landsledelse, hvis ikke den beske hørm af sump skal brede sig videre i dansk politik. Pressen har - uden modsigelse - kunnet fortælle om særfordele, som det socialdemokratiske Arbejdernes Oplysnings-Forbund har fået på det kommunale plan, ikke mindst ved flygtninge-undervisningens flytning til kommunerne. Også andre partiers oplysnings-forbund har med flertals-hjælp tiltaget sig fordele, der helt åbenbart er udledt af de politiske magt-muligheder og ikke har uddannelses-saglige grunde. Og hverken disse partier eller socialdemokratiet kan undslå sig for et opgør.

Selvsagt skal Poul Nyrup Rasmussen ikke gøre sig til dommer i Randers-sagen. Han bør derimod ikke kunne slippe uden om tydeligt at tilkendegive den socialdemokratiske landsledelses forhold til sager af den art, der her er tale om. En udtalelse fra Poul Nyrup Rasmussen er nødvendig for socialdemokratiets troværdighed. Det danske socialdemokrati har nylig reddet EU-kommissionen ved i stemmeafgivningen at vise tillid til kommissionen, skønt kommissærer stod som ansvarlige for påviselig svindel. Nu har de danske socialdemokrater - formentlig påvirket af valget til EU-parlamentet 10. juni - følt sig tvunget til at skifte holdning til EU-kommissionen. Fra en af socialdemokraterne i EU-parlamentet, den altid smagfuldt jordnære Freddy Blak, har vi hørt ordene: - Er der lavet lort, må det have konsekvenser.

Skal den socialdemokratiske udtalelse have mindste troværdighed, når det gælder det udenrigske, så må den også gælde på dansk jord. Er der lavet lort, må det have konsekvenser.

© Poul Erik Søe 9. marts 1999

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside